PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Na ceste za dobrou energetickou praxou sme 10. - 12. apríla 2024 spolu s tímom z úradu aj technických služieb z mesta Partizánske navštívili Českú republiku. Videli sme príklady rôznych riešení, ktoré prispievajú k budovaniu teplárenských systémov na báze obnoviteľných zdrojov. Prinášame ich prehľad s odkazmi na ďalšie informácie:

 

Národní divadlo Praha:

 

Pontón na Vltave, Praha - plánovaný projekt 

 

Mesto Litoměřice

 

Mesto Děčín

 

Zverejnené v Novinky

Vzhľadom na nízku efektivitu výroby tepla je zachovanie súčasného stavu kotolne D jedným z najhorších riešení, a to aj v prípade nízkych cien plynu. Rekonštrukcia kotolne D a doplnenie o plynové kotle je efektívne z pohľadu výroby tepla, avšak nie najefektívnejšie z pohľadu nákladov na energie.  Kogenerácia sa javí ako výhodná najmä vtedy, ak sú výkupné ceny elektrickej energie vysoké, alebo garantované. Doplnenie o kontajnerovú biomasovú kotolňu nie je efektívne najmä kvôli nízkemu podielu vyrobeného tepla z biomasy v pomere k investičným nákladom na riešenie.  Doplnenie zdroja o staré kotly, alebo prepojenie na ďalšie rozvody sa javí ako veľmi výhodné len v prípade, že sa jedná o dočasné riešenie  na preklenutie obdobia, po ktorom budú implementované efektívnejšie riešenia.

Najvýhodnejšími riešeniami v prípade kotolne D, vďaka dostupnému zdroju geotermálnej energie, sa javia riešenia, ktoré pomocou tepelného čerpadla dodávajú viac ako polovicu tepla z tohto zdroja energie.

Kľúčovým faktorom vplývajúcim na cenu tepla je lacná elektrická energia v kombinácii so schopnosťou vyrábať teplo počas obdobia nízkej ceny, možnosti uskladňovania a možnosti distribúcie tepla zo zásobníka tepla  v období vysokej ceny elektrickej energie.

Akumulácia tepla je absolútne nutným predpokladom efektívneho fungovania kotolne v budúcnosti a pozitívne ovplyvňuje každý variant, do ktorého je zakomponovaná.

Zverejnené v Novinky

Mesto Partizánske podpísalo s Priateľmi Zeme-CEPA Vyhlásenie o spolupráci na prípravnej fáze projektu transformácie miestneho teplárenského systému smerom k nízkoteplotnému systému. Pripraviť tento transformačný proces  bude úlohou prípravného tímu, ktorý mesto Partizánske pre tento účel vytvorilo. Ukazuje sa strategická výhoda toho, že si Partizánske udržalo kontrolu nad svojím mestským teplárenským systémom. Má voľné ruky pri rozhodovaní o tom, akým smerom a spôsobom sa systém bude rozvíjať, aj keď ide o proces presahujúci aktuálny volebný cyklus. Spolupráca tak môže podstatným spôsobom zvýšiť eneregetickú efektívnosť mesta a tým aj jeho ekonomickú stabilitu v budúcnosti.

Prinášame prehľad jednotlivých štúdií, ktoré vznikli rámci našej doterajšej spolupráce ako príklad toho, ako postupovať spoločne k tomu, aby sme mali teplo z miestnych zdrojov a boli sebestačnejší.

Ideový zámer - Možnosti rozvoja tepelného hospodárstva v meste Partizánske smerom k nízkoteplotnému systému zásobovania teplom
Štúdia sa zaoberá návrhom nízkoteplotného systému sústavy centralizovaného zásobovania teplom pre mesto Partizánske: Predbežná štúdia Partizánske 2022

Projekt fotovoltiky na streche športovej haly v Partizánskom môže byť striedmejší
Pre mesto Partizánske sme pripravili praktickú štúdiu, v ktorej sme posúdili zámer inštalovať fotovoltickú elektráreň na miestnu športovú halu. Výsledkom sú odporúčania pre striedmejší a vhodnejší projekt v porovnaní s pôvodným návrhom vyplývajúcim z poskytnutého energetického auditu. Kompletná štúdia je k dispozícii tu: Technicko-ekonomické posúdenie inštalácie fotovoltickej elektrárne na objekte mestskej športovej haly

Cestovná mapa obnovy verejných budov v meste Partizánske
Dokument poskytuje čitateľovi návrh obnovy verejných budov tak, aby bola ich postupná obnova čo najefektívnejšia. Prečítajte si celú Cestovnú mapu obnovy verejných budov v meste Partizánske.

Zhodnotenie energetického potenciálu geotermálnych vrtov a rezervoárového prostredia na lokalite Partizánske
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave pripravil štúdiu, ktorej zámerom je posúdiť vhodnosť lokality Partizánske na dlhodobú produkciu zdrojov geotermálnej energie v systémoch nízkoteplotného centralizovaného systému zásobovania teplom. Celá štúdia je k dispozícii na tomto linku.

____

Odoberajte naše Novinky pre ďalšie informácie o rozvoji tepelného hospodárstva v Partizánskom aj ďalších mestách a obciach. Prihlásenie k odberu Noviniek TU.

Zverejnené v Novinky

Cieľom tejto publikácie je zosumarizovať vybrané príklady dobrej praxe realizovaných nízkoteplotných teplárenských riešení s využitím obnoviteľných zdrojov energie a identifikovať ich silné a slabé stránky.

Zverejnené v Novinky

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2