PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Image

Aktéri transformácie

Hlavnými aktérmi sme my, obyvatelia regiónu, ktorých sa zmena bude dotýkať najviac. Našim hlasom môžu byť najmä volení zástupcovia na úrovni samosprávy. Okrem toho sa na transformácii podieľajú aj ďalšie zainteresované strany.

MIRRI

Orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie.

Európska komisia

V súlade s cieľom dosiahnuť účinne a spravodlivo klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050 sa v rámci európskeho ekologického dohovoru navrhlo vytvorenie Mechanizmu spravodlivej transformácie vrátane Fondu na spravodlivú transformáciu.

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Regionálna a mestská politika

Zodpovedné za regionálnu a mestskú politiku EÚ. Organizuje Platformu regiónov v procese transformácie. Riadi finančnú podporu.

PWC

Vykonáva projekt „Podpora prípravy plánov spravodlivej transformácie na Slovensku“ na základe osobitnej zmluvy č. REFORM/SC2020/121 (vykonávacia rámcová zmluva č. SRSS/2018/01/FWC/002), podpísanej 27. októbra 2020.

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

Podpora štrukturálnych reforiem

Pomáha krajinám EÚ navrhovať a vykonávať reformy ako súčasť ich snáh podporiť tvorbu pracovných miest a udržateľný rast.

TSK

Poskytuje poradenstvo a konzultáciu pre budúcich žiadateľov a realizátorov projektov. Pomáha pri identifikácii vhodných zdrojov financovania. Poskytuje odborné poradenstvo k vecnej stránke projektov a komunikuje o Akčnom pláne transformácie.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI), zodpovedá za prípravu Plánu spravodlivej transformácie.

Ďalším dôležitým aktérom transformácie je Európska komisia (EK), ktorá zasahuje do procesu hneď niekoľkými spôsobmi. V súlade s cieľom dosiahnuť účinne a spravodlivo klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050 sa v rámci európskeho ekologického dohovoru navrhlo vytvorenie Mechanizmu spravodlivej transformácie vrátane Fondu na spravodlivú transformáciu. Generálne riaditeľstvo EK zodpovedné za regionálnu a mestskú politiku organizuje Platformu regiónov v procese transformácie a riadi finančnú podporu. Generálne riaditeľstvo zodpovedné za podporu štrukturálnych reforiem zase pomáha krajinám EÚ navrhovať a vykonávať reformy ako súčasť ich snáh podporiť tvorbu pracovných miest a udržateľný rast.

Pricewaterhousecoopers advisory, s. r. o. je spoločnosť vykonávajúca projekt „Podpora prípravy plánov spravodlivej transformácie na Slovensku“ na základe osobitnej zmluvy č. REFORM/SC2020/121 (vykonávacia rámcová zmluva č. SRSS/2018/01/FWC/002), podpísanej 27. októbra 2020.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) poskytuje poradenstvo a konzultáciu pre budúcich žiadateľov a realizátorov projektov. Pomáha pri identifikácii vhodných zdrojov financovania. Poskytuje odborné poradenstvo k vecnej stránke projektov a komunikuje o Akčnom pláne transformácie.

Tematická komisia Rady partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja pre oblasť Fondu na spravodlivú transformáciu

Kontaktná osoba

Stanislav Voskár, jtf@mirri.gov.sk

Medzirezortná pracovná skupina pre koordináciu prípravy a implementácie Plánu spravodlivej transformácie

Kontaktná osoba

Stanislav Voskár, jtf@mirri.gov.sk

Najbližšie kroky transformácie

Schválenie Plánu spravodlivej transformácie

Pre čerpanie Fondu spravodlivej transformácie je potrebné vypracovať kľúčový dokument Plán spravodlivej transformácie. Musí obsahovať najmä popis procesu, ako sa oprávnený región stane uhlíkovo neutrálnym. Detailné požiadavky popisuje dokument Európskej komisie, ktorý nájdete na tomto odkaze. Schválený mal byť v treťom až štvrtom kvartáli roku 2021, no posúva sa na štvrtý kvartál roku 2022.

Dohoda o praktických aspektoch implementácie
Implementácia Plánu spravodlivej transformácie
Záverečná správa o vykonávaní plánu

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2