PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Novinky

Na ceste za dobrou energetickou praxou sme 10. - 12. apríla 2024 spolu s tímom z úradu aj technických služieb z mesta Partizánske navštívili Českú republiku. Videli sme príklady rôznych riešení, ktoré prispievajú k budovaniu teplárenských systémov na báze obnoviteľných zdrojov. Prinášame ich prehľad s odkazmi na ďalšie informácie:   Národní divadlo Praha: Úsporné technológie  Využívanie odpadového tepla z javiskových technológií  Využívanie vltavskej vody ako zdroja tepla a chladu Využívanie odpadového tepla z vetrania divadelnej sály   Pontón na Vltave, Praha - plánovaný projekt   Vykurovanie mestskej štvrte Smíchov tepelnými čerpadlami voda-voda   Mesto Litoměřice Projekt Geosolar   Mesto Děčín Vykurovanie…
štvrtok, 02 máj 2024 07:42
Vzhľadom na nízku efektivitu výroby tepla je zachovanie súčasného stavu kotolne D jedným z najhorších riešení, a to aj v prípade nízkych cien plynu. Rekonštrukcia kotolne D a doplnenie o plynové kotle je efektívne z pohľadu výroby tepla, avšak nie najefektívnejšie z pohľadu nákladov na energie.  Kogenerácia sa javí ako výhodná najmä vtedy, ak sú výkupné ceny elektrickej energie vysoké, alebo garantované. Doplnenie o kontajnerovú biomasovú kotolňu nie je efektívne najmä kvôli nízkemu podielu vyrobeného tepla z biomasy v pomere k investičným nákladom na riešenie.  Doplnenie zdroja o staré kotly, alebo prepojenie na ďalšie rozvody sa javí ako veľmi výhodné len v prípade, že sa jedná o dočasné riešenie  na preklenutie obdobia, po ktorom…
pondelok, 29 apríl 2024 12:12
Staňte sa súčasťou živej mapy regiónu!   Srdečne pozývame na prezentáciu projektu "Brownfieldy a sady: Objavujme spolu na čom hornej Nitre záleží" a vyhodnotenie súťaže pre mladých tvorcov Rediscover What Matters, 28. MARCA 2024 o 16:00 v Hornonitrianskej knižnici Prievidza (Záhradnícka 21). 
streda, 20 marec 2024 14:05
Mesto Partizánske podpísalo s Priateľmi Zeme-CEPA Vyhlásenie o spolupráci na prípravnej fáze projektu transformácie miestneho teplárenského systému smerom k nízkoteplotnému systému. Pripraviť tento transformačný proces  bude úlohou prípravného tímu, ktorý mesto Partizánske pre tento účel vytvorilo. Ukazuje sa strategická výhoda toho, že si Partizánske udržalo kontrolu nad svojím mestským teplárenským systémom. Má voľné ruky pri rozhodovaní o tom, akým smerom a spôsobom sa systém bude rozvíjať, aj keď ide o proces presahujúci aktuálny volebný cyklus. Spolupráca tak môže podstatným spôsobom zvýšiť eneregetickú efektívnosť mesta a tým aj jeho ekonomickú stabilitu v budúcnosti. Prinášame prehľad jednotlivých štúdií, ktoré vznikli rámci našej doterajšej…
štvrtok, 08 február 2024 15:24
Z výsledkov štúdie vyplýva, že modernizáciou systému CZT s využitím dotácie na rekonštrukciu rozvodov tepla a vybudovanie kompaktných odovzdávacích staníc a rozšírením tepelnej siete o objekty nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti tepelnej siete je možné dosiahnuť zníženie ceny tepla a to aj napriek nevyhnutným investíciám do modernizácie. Pri rozšírení tepelnej siete o budovy nachádzajúce sa na Suchej ulici,1 ale aj o budovy na ulici Námestie SNP č. 54, č.52 a č. 50 a využívaním lokálnej elektriny z FTVE sa očakáva najpriaznivejší vplyv na cenu tepla so znížením o 9,83 Eur bez DPH/ MWh oproti súčasnej cene tepla.
piatok, 29 december 2023 06:39
Dokument poskytuje čitateľovi návrh obnovy verejných budov tak, aby bola ich postupná obnova čo najefektívnejšia.
pondelok, 18 december 2023 09:41
Cieľom tejto publikácie je zosumarizovať vybrané príklady dobrej praxe realizovaných nízkoteplotných teplárenských riešení s využitím obnoviteľných zdrojov energie a identifikovať ich silné a slabé stránky.
pondelok, 18 december 2023 09:25
Projekt fotovoltiky na streche športovej haly v Partizánskom môže byť striedmejší. Pre mesto Partizánske sme pripravili praktickú štúdiu, v ktorej sme posúdili zámer inštalovať fotovoltickú elektráreň na miestnu športovú halu. Výsledkom sú odporúčania pre striedmejší a vhodnejší projekt v porovnaní s pôvodným návrhom vyplývajúcim z poskytnutého energetického auditu.
utorok, 12 december 2023 14:07
Obyvatelia hornej Nitry sa po 70 rokoch lúčia s uhoľnou elektrárňou a smerujú k zelenšej budúcnosti. Región horná Nitra odstaví v decembri uhoľné bane a elektráreň Nováky. Toto zásadné opatrenie je jedným z úspechov energetickej transformácie regiónu, ktorá vďaka finančnej podpore Európskej Únie (viac ako 226 miliónov EUR) prináša obyvateľom čistejšie ovzdušie a nové príležitosti na podnikanie. Slovensko by tak malo znížiť náklady na elektrickú energiu o viac ako 388 miliónov EUR a ušetriť 3-5 % emisií skleníkových plynov.
pondelok, 11 december 2023 09:54
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave pripravil štúdiu, ktorej zámerom je posúdiť vhodnosť lokality Partizánske na dlhodobú produkciu zdrojov geotermálnej energie v systémoch nízkoteplotného centralizovaného systému zásobovania teplom.  Výskumná práca zahŕňa: - zhodnotenie hydrogeologických, hydraulických a tepelno-energetických potenciálov existujúcich vrtov- zhodnotenie a analýzu citlivosti inštalovaných výkonov geotermálnych vrtov v závislosti na výdatnosti a teploty na výstupe z výmenníkových schém- bilančné zhodnotenie vyrovnaného tepelného toku v oblasti Partizánskeho- zhodnotenie možných tepelných výkonov vo vzťahu ku udržateľnej rezervoárovej kapacite Bánovskej kotliny- zhodnotenie tepelno-energetických parametrov a geometrie rezervoárového prostredia v relevantnom okolí lokality- určenie krokov nevyhnutných k realizácii hydrodynamických skúšok na lokalite (workplan) Celá štúdia je k dispozícii na tomto…
utorok, 28 november 2023 20:42
Strana 1 z 8

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2