PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Image
Image

DECEMBER 2017

Spustenie platformy pre uhoľné regióny v procese transformácie, ktorá uľahčírozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch. Horná Nitra sa stala pilotným regiónom tejto ­platformy.

JANUÁR 2018

Primátorka mesta Prievidza v spolupráci so Združením miest a obcí hornej Nitry predstavila verejnosti zámer vytvorenia Akčného plánu rozvoja hornej Nitry.

Image
Image

MAREC 2018

Prvé stretnutia členov miestnych pracovných skupín k vytvoreniu Akčného plánu rozvoja hornej Nitry.

APRÍL 2018

Uznanie miestnej iniciatívy a prísľub zo strany Úradu podpredsedu vlády, že Akčný plán bude predložený na schválenie vládou SR.

Image
Image

SEPTEMBER 2018

Odovzdanie draftu Akčného plánu na posúdenie expertmi Európskej Komisie.

APRÍL 2019

Do štatútu pracovnej skupiny sa po mnohonásobných apeloch dostávajú predstavitelia mimovládnych organizácií a vedúci miestnych pracovných skupín.

Image
Image

MÁJ 2019

Verejné pripomienkovania Akčného plánu transformácie – Handlová, Nováky, Prievidza, Partizánske.

JÚL 2019

Schválenie Akčného plánu transformácie vládou Slovenskej republiky.

Image
Image

JANUÁR 2020

Európska komisia zverejnila návrh zriadenia Fondu spravodlivej transformácie.

MÁJ 2020

Mestá Prievidza, Handlová, Bojnice spúšťajú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu projekt Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja.

Image
Image

JÚL 2020

Priatelia Zeme-CEPA zhrnuli opatrenia pre transformáciu hornej Nitry, ktoré plánujeme dlhodobo presadzovať.

JÚL 2020

Trenčiansky samosprávny kraj a mestáhornej Nitry spúšťajú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.

Image
Image

SEPTEMBER 2020

Trenčiansky samosprávny kraj posilňuje administratívne kapacity na podporu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra projektom Lepší trenčiansky kraj.

DECEMBER 2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Trenčiansky samosprávny kraj vytvorili pracovnú skupinu prípravy Plánu spravodlivej transformácie pri Rade partnerstva.

Image
Image

FEBRUÁR 2021

Ministerstvo investícií, regionálnehorozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejnilo podporný dokument pre účely bližšej špecifikácie plánovaného rozsahu podporovaných činností z Fondu spravodlivej transformácie.

MAREC 2021

Priatelia Zeme-CEPA predstavili štúdiu„Potenciál úspor tepla na 16 vykurovanie budov pripojených do sústavy centrálneho zásobovania teplom v meste Prievidza“.

Image
Image

MÁJ 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvojaa informatizácie Slovenskej republiky vyhodnocuje výsledky zberu transformačných projektov.

JÚN 2021

Európska Rada schválila Fond na spravodlivú transformáciu.

Image
Image

JÚL 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predkladá Európskej Komisii návrh Plánu spravodlivej transformácie.

NOVEMBER 2022

Európska Rada schválila Fond na spravodlivú transformáciu.

Image
Image

FEBRUÁR 2023

Vzniká komisia pri monitorovacom výbore pre Fond na spravodlivú transformáciu, jej členovia sú nominovaní spomedzi aktérov v regióne.

FEBRUÁR 2023

Príprava prvých výziev na predkladanie projektov financovaných z Fondu spravodlivej transformácie.

Image
Image

JÚN 2023

Vyhlásenie výzvy: Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania.

Alokácia vo výške 46 244 205 € na p
odporu infraštruktúry a vybavenia na účely formálneho a neformálneho vzdelávania.

AUGUST 2023

Vyhlásenie výzvy: Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami.

Alokácia vo výške 36 859 000 € na rozvoj a podporu udržateľnej miestnej verejnej dopravy s nulovými emisiami a mikromobility pri uplatňovaní zásad inteligentnej mobility.

Image
Image

SEPTEMBER 2023

Vyhlásenie výzvy: Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.

Alokácia vo výške 36 013 000 € na produktívne investície do veľkých podnikov.

OKTÓBER 2023

Vyhlásenie výziev:
- Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie vo výške 30 814 298 €
- Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline vo výške 56 185 233 €

Image
Image

NOVEMBER 2023

Vyhlásenie o spolupráci na prípravnej fáze projektu transformácie teplárenského systému v meste Partizánske – viac

NOVEMBER 2023

Konferencia Regióny v transformácii k pripravovanej výzve Podpora a rozvoj výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom partnerstiev s potenciálom transferu do aplikačnej praxe – viac

Image
Image

DECEMBER 2023

Vyhlásenie výzvy: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.

Alokácia vo výške 10 923 793 € na podporu celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie s cieľom rozvoja zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie.

DECEMBER 2023

Ukončenie prevádzky Elektrárne Nováky k 20. 12. 2023.

Image
Image

FEBRUÁR 2024

Návšteva Zastúpenia Európskej komisie v regiónoch spravodlivej transformácie:

Diskusia so zástupcami Európskej komisie 28. 2. 2024 v Prievidzi.
Konferencia Budúcnosť spravodlivej transofrmácie 29. 2. 2024 vo Zvolene.

Image

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2