PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Image
Image

PLÁN SPRAVODLIVEJ TRANSFORMÁCIE

Plán spravodlivej transformácie územia SR1 (PST) definuje výzvy a potreby najviac postihnutých oblastí a zároveň identifikuje typy operácií v ekonomickej, environmentálne a sociálnej oblasti potrebných na podporu vybraných území. Ako taký je súčasťou Programu Slovensko 2021 - 2027.

Prečítajte si verziu predloženú Európskej komisii na tomto linku.

Štatút

Štatút komisie pri monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021-2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu.

Rokovací poriadok komisie pri monitorovacom výbore
Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027
Image

AKČNÝ PLÁN TRANSFORMÁCIE

Tento dokument predstavuje Akčný plán pre transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra a bol pripravený ako súčasť projektu Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra. Sumarizuje výsledky analýzy aktuálneho stavu regiónu hornej Nitry, upriamuje pozornosť na kľúčové problémy a formuluje ciele a kroky k ich riešeniu. Okrem toho sa v ňom dozviete aj o spôsobe financovania jeho vízie. 

Prečítajte si poslednú aktualizáciu Akčného plánu tranformácie a zistite ako na tom môže byť náš región. Pôvodný dokument schválený v roku 2020 nájdete na tomto linku.

Štruktúra akčného plánu
Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra (2019, str. 11)
Image
Uznesenie vlády
Návrh aktualizácie Akčného plánu
Image

FOND NA SPRAVODLIVÚ TRANSFORMÁCIU

Financovanie Akčného plánu je z veľkej miery podporené práve z Fondu spravodlivej transofmrácie. Pre účely bližšej špecifikácie čerpania financí z tohto fondu bol vypracovaný Podporný dokument k určeniu rozsahu podpory z Fondu spravodlivej transformácie. Okrem formy financovania uvádza aj časový harmonogram implementácie.  

Fond na spravodlivú transformáciu poskytne finančné prostriedky primárne vo forme grantov. Pozrite sa či môže podporiť aj vaše činnosti.

Predpokladaná časová os aktivít súvisiacich s PST a čerpaním FST
Podporný dokument k určeniu rozsahu podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu (2021, str. 9)
Image

PODPORNÉ ŠTÚDIE A UŽITOČNÉ DOKUMENTY

Dokumenty zastrešujúce proces transformácie uhoľných regiónov so zameraním na región hornej Nitry a na tvorbu Akčného plánu transformácie od Európskej komisie a slovenských vládnych a mimoládnych inštitúcií. 

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2