PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Vzhľadom na nízku efektivitu výroby tepla je zachovanie súčasného stavu kotolne D jedným z najhorších riešení, a to aj v prípade nízkych cien plynu. Rekonštrukcia kotolne D a doplnenie o plynové kotle je efektívne z pohľadu výroby tepla, avšak nie najefektívnejšie z pohľadu nákladov na energie.  Kogenerácia sa javí ako výhodná najmä vtedy, ak sú výkupné ceny elektrickej energie vysoké, alebo garantované. Doplnenie o kontajnerovú biomasovú kotolňu nie je efektívne najmä kvôli nízkemu podielu vyrobeného tepla z biomasy v pomere k investičným nákladom na riešenie.  Doplnenie zdroja o staré kotly, alebo prepojenie na ďalšie rozvody sa javí ako veľmi výhodné len v prípade, že sa jedná o dočasné riešenie  na preklenutie obdobia, po ktorom budú implementované efektívnejšie riešenia.

Najvýhodnejšími riešeniami v prípade kotolne D, vďaka dostupnému zdroju geotermálnej energie, sa javia riešenia, ktoré pomocou tepelného čerpadla dodávajú viac ako polovicu tepla z tohto zdroja energie.

Kľúčovým faktorom vplývajúcim na cenu tepla je lacná elektrická energia v kombinácii so schopnosťou vyrábať teplo počas obdobia nízkej ceny, možnosti uskladňovania a možnosti distribúcie tepla zo zásobníka tepla  v období vysokej ceny elektrickej energie.

Akumulácia tepla je absolútne nutným predpokladom efektívneho fungovania kotolne v budúcnosti a pozitívne ovplyvňuje každý variant, do ktorého je zakomponovaná.

Zverejnené v Novinky

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2