PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Regióny v transformácii: Záznamy z konferencie 20. 11. 2023

streda, 22 november 2023 12:33

Odborná konferencia v Prievidzi priniesla inšpirácie pre premenu a inovácie v regiónoch

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trnavskou univerzitou v Trnave zrealizovali 20. 11. 2023 v Dome kultúry v Prievidzi odbornú konferenciu pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V tomto článku nájdete príspevky odborníkov a odborníčok z univerzít, výskumných inšitúcií, zástupcov a zástupkýň podnikov a organizácií venované výskumu, vývoju a inováciám súvisiacim s adaptáciou na klimatické zmeny, s obnovou verejných budov pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov, či možnostiam využitia geotermálnej energie, priemyselnej infraštruktúry a brownfieldov.

 

Boli ste s nami pri tom? Pošlite nám do 8. 1. spätnú väzbu prostredníctvom tohto stručného dotazníka.

Linky na prezentácie nájdete v programe pri jednotlivých príspevkoch:

Úvod

 • Privítanie - Lenka Ilčíková, Priatelia Zeme-CEPA
 • Horná Nitra v transformácii - Alojz Vlčko, mesto Prievidza - PREZENTÁCIA TU
 • Prečo zostať v regióne? - Dominika Belanská a zástupcovia/kyne mladej generácie hornej Nitry, projekt Brownfieldy a sady - PREZENTÁCIA TU

I. BLOK: Obnova verejných budov ako prvý krok k zavádzaniu OZE

 • Zelené strechy v kontexte meniacej sa klímy - Martin Pipíška, Trnavská univerzita v Trnave - PREZENTÁCIA TU
 • Podpora obnovy verejných budov z Programu Slovensko - Michal Fiala, Slovenská inovačná a energetická agentúra - PREZENTÁCIA TU
 • Cestovná mapa obnovy verejných budov - Patrik Uhrík, Innovative Energy - PREZENTÁCIA TU

II. BLOK: Výskum, vývoj a inovácie v čase klimatickej zmeny

 • Dôležitosť vedy, výskumu a inovácií - Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku - PREZENTÁCIA TU
 • Zmena klímy ľudskou rečou - Róbert Žanony, Friedrich-Ebert-Stiftung - PREZENTÁCIA TU
 • Budovanie spolupráce medzi kľúčovými aktérmi za účelom udržateľného rozvoja - Jakub Csabay, UK Bratislava - PREZENTÁCIA TU
 • Výzva na podporu a rozvoj výskumu, vývoja a inovácií - Stanislav Voskár, MIRRI - PREZENTÁCIA TU


III. BLOK: Využitie brownfiedov a priemyselnej infraštruktúry & geotermálna energia

 • Využitie existujúcej ťažobnej infraštruktúry a transformácia siete diaľkového vykurovania - Florian Hahn, Fraunhofer IEG - PREZENTÁCIA TU
 • Využívanie geotermálnej energie v podmienkach HBP a.s., Prievidza - Karsten Ivan, HBP a.s. - PREZENTÁCIA TU
 • Geotermálna energia hornej Nitry - Branislav Fričovský a Radovan Černák, ŠGÚDŠ - PREZENTÁCIA TU
 • Premena brownfieldov hornej Nitry - Stanislav Dermek, Roman Vígh, MH Invest, s. r. o. - PREZENTÁCIA TU
 • Regenerácia degradovaných plôch - Juraj Ladomerský, UMB Banská Bystrica - PREZENTÁCIA TU

_________________

Sprievodný program: Inšpiratívny workshop s mladými obyvateľmi a obyvateľkami regiónu

Konferencii predchádzal workshop, 10. a 14. 11. 2023 v Galérii Jabloň v Prievidzi, do ktorého sa zapojili študenti a študentky SŠ a gymnázií z hornej Nitry so záujmom o rozvoj regiónu. Účastníci workshopu následne zastupovali svoju generáciu a prezentovali výsledky workshopu na konferencii Regióny v transformácii. Viac o priebehu workshopu a projekte Brownfieldy a sady, v rámci ktorého sa workshop uskutočnil, nájdete v tejto sekcii nášho webu.

_________________

 konferencia Regióny v transformácii logá

C:\Users\ilcik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\TRUR2XVF\RGB_Colour_noBG-01 (3).png                   


Občianske združenie Priatelia Zeme–CEPA ďakuje za finančnú podporu od Európskej únie, Európskej klimatickej nadácie. „Projekt RegENERateLife získal finančné prostriedky z programu LIFE Európskej únie. Obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály nereprezentujú oficiálne stanovisko donorov. 

Projekt „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania fondov EÚ v programovom období 2021-2027“ sa realizuje vďaka podpore z Programu Slovensko 2021-2027 z prioritnej osi Technická pomoc, ktorá je financovaná Európskou úniou.

 

 

Naposledy zmenené piatok, 02 február 2024 06:59

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2