PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Potenciál úspor tepla na vykurovanie budov pripojených do sústavy centrálneho zásobovania teplom v meste Prievidza

pondelok, 22 marec 2021 08:03

Cieľom štúdie bolo stanoviť potenciálne úspory tepla budov pripojených k sústave centrálneho zásobovania teplom (ďalej len SCZT) na základe určenia aktuálnej hodnoty potreby tepla týchto budov v Prievidzi. Komplexnou obnovou budov v Prievidzi môžeme ušetriť 53,5 – 63,3 % tepla na vykurovanie bytových domov a 29,1 – 34,7 % tepla na vykurovanie budov škôl a školských zariadení. Odporúčame tiež vytvorenie cestovnej mapy zahrňujúcej plány obnov budov v určitom časovom horizonte a tvorbu manuálov obnovy budov konkrétnych stavebných sústav.

Okrem energetických úspor sme hodnotili aj environmentálne úspory vo forme zníženia emisií CO2. Finančné úspory vo forme znížených nákladov za teplo a ani analýza investičných nákladov opatrení na obnovu budov neboli súčasťou štúdie.
Prvotnou fázou pre prípravu štúdie bol terénny prieskum, počas ktorého prebiehal zber údajov potrebných pre výpočet potreby tepla na základe zoznamu pripojených objektov k SCZT, ktorý bol poskytnutý miestnym dodávateľom tepla, spoločnosťou PTH a.s.
Hodnotené kategórie budov boli bytové domy a budovy škôl a školských zariadení, ktoré predstavovali až 91% z celkového počtu odberných miest v SCZT. Najdôležitejšími zozbieranými údajmi, na ktoré sme brali počas terénnej práce dôraz, boli rozmery budov, konštrukčný materiál, technická vybavenosť a úroveň komplexnosti obnovy budovy, prípadne roky, keď k takejto obnove u budovy došlo. Objekty boli následne zaradené do úrovní podľa tepelnej ochrany budovy (ďalej len TOB) podľa Tabuľka 2, ktoré definovali ich aktuálny tepelno-technický stav. Najväčší priestor na zlepšenie tepelno-technických vlastností mali bytové domy v urbanistickom obvode Píly, kde až takmer 80 % budov je v pôvodnom, energeticky mimoriadne náročnom stave.
Výpočet potreby tepla na vykurovanie bol vykonaný na základe metodiky, ktorá bola aplikovaná pri tvorbe viacerých štúdií s podobnou tematikou. Na základe stanovených merných potrieb tepla vybraných typických (referenčných) budov pomocou programu Edilclima EC 700SK, získaných údajov o celkovej podlahovej ploche a zaradenia budov do úrovní TOB boli zistené aktuálne hodnoty potrieb tepla všetkých skúmaných objektov.
Cieľové hodnoty TOB, dôležité pre stanovenie potenciálu tepelných a environmentálnych úspor, boli definované v dvoch úrovniach. TOB6 je požadovaná úroveň obnovy budov od začiatku roku 2016 pre novostavby a významne obnovované budovy a TOB7 zahŕňa hodnoty odporúčané od roku 2021. Úspora bola potom vypočítaná ako rozdiel aktuálneho a cieľového stavu. Scenáre potenciálu úspor boli doplnené aj o prepočítané dennostupne vyjadrujúce kolísavé klimatické podmienky, aby zistené hodnoty úspor mohli byť porovnané s aktuálnou spotrebou tepla na vykurovanie. V prípade obnovy všetkých bytových domov na legislatívne požadovaný stav TOB6 je možné usporiť až 53,5 % tepla na vykurovanie. Ak by bol zvolený scenár s odporúčanými hodnotami TOB7, je možné zredukovať teplo na vykurovanie u bytových domov až o 63,3 %. Ak by boli všetky školské budovy obnovené na najvyššiu možnú úroveň TOB7, dosiahnutá úspora tepla na vykurovanie by vykazovala 34,7 %.
Mesto Prievidza má jedinečnú výhodu pri projektoch na zvyšovanie energetickej hospodárnosti, keďže vlastní väčšinovú časť spoločnosti dodávajúcej teplo do domácností a nebytových objektov. Štúdia by mala slúžiť ako odrazový mostík pre všetky zainteresované strany na miestnej aj národnej úrovni. Odhad potenciálu úspor tepla by mal dopomôcť znižovať energetickú náročnosť budov, napríklad vo forme vytvorenia strategických plánov v oblasti obnov budov. Vytvorenie cestovnej mapy zahrňujúcej plány obnov budov v určitom časovom horizonte a tvorba manuálov obnovy budov konkrétnych stavebných sústav by mali byť samozrejmosťou. Príklady, ako by mohli tieto aktivity vyzerať, sú v záverečných odporúčaniach štúdie. Koordinované plány rozvoja v oblasti komplexnej obnovy budov by navyše okrem výrazného zníženia nákladov za energie mali dopomôcť SR a EÚ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Vďaka hĺbkovej obnove objektov je možné aj uvažovať s modernou transformáciou SCZT na minimálne 4. generáciu, keďže zníženie energetickej náročnosti budov otvára dvere k väčšej energetickej sebestačnosti, stabilite a bezpečnosti dodávky tepla pomocou inovatívnych tepelných systémov.

Stiahnite si: celú štúdiuPotenciál úspor tepla na vykurovanie budov pripojených do sústavy centrálneho zásobovania teplom v meste Prievidza [pdf, 3 MB]

Prezentácia štúdie [pdf, 1 MB]

CEPA Posudenie potreby tepla budov PD final

Naposledy zmenené štvrtok, 10 február 2022 08:34

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2