PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

V Prievidzi prediskutovali nápady pre udržateľnú budúcnosť regiónu po uhlí.

streda, 24 október 2018 10:53

Predstavitelia samospráv,  miestni podnikatelia a aktívni občania/občianky  diskutovali o nápadoch na rozvoj regiónu hornej Nitry počas ukončovania ťažby a spaľovania uhlia.  Inšpiráciu pre obecné podniky, prístupy s vyššou intenzitou práce a tipy na dlhodobo udržateľné projekty v oblasti komunálnej energetiky, výstavby infraštruktúry, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti priniesli prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. – STU Bratislava a Juraj Zamkovský - výkonný riaditeľ Priatelia Zeme–CEPA.

Pracovné skupiny zložené z miestnych aktérov prispievajú k tvorbe Akčného plánu regiónu po ukončení ťažby a spaľovania hnedého uhlia už od začiatku tohto roka a stávajú sa súčasťou života v regióne. Starostovia obcí a niektorí členovia pracovných skupín prijali pozvanie občianskeho združenie Priatelia Zeme-CEPA a stretli sa dňa 24.10. v Regionálnom kultúrnom centre k praktickej diskusii o tvorbe nových pracovných miest.

Ako povedal prof. Finka z STU: „Stratégia transformácie nemá slúžiť na získanie finančnej podpory, ale na to, aby sa región  vzchopil. Pracovné skupiny a samospráva sa musia  zamerať na vybudovanie silných regionálnych ekonomík a zhodnocovať to, čo v regióne je. Vlastný rozum a ochota kooperovať to je základ úspechu regiónu“ .

 „Spravodlivú transformáciu treba vidieť ako príležitosť k stabilizácii miestnej ekonomiky. Transformácia nemôže stáť len na investoroch zvonka, dôležitá je prosperita vytvorená samosprávami a miestnymi komunitami“  potvrdzuje Juraj Zamkovský z Občianskeho združenia Priatelia Zeme-CEPA a pozýva miestnych aktérov a expertov/expertky k diskusii.

Juraj Zamkovský zároveň dodáva: „Všetky projekty, ktoré sa budú v rámci transformácie regiónu robiť, musia zvyšovať jeho stabilitu a sebestačnosť. Zároveň odporúčam nerozvíjať fosílnu dopravu, ale povzbudzovať a budovať základy elektromobility“.

Na stretnutí boli starostom predstavené konkrétne príklady dobrej praxe v obciach na Slovensku a v Rakúsku. Dobrým príkladom je, ak vedia obce vykryť optimalizovanú potrebu energií vlastnou výrobou z obnoviteľných zdrojov. Energetická sebestačnosť obce tak znamená viac peňazí, viac práce a väčšiu ekonomickú stabilitu, čo znamená imunitu voči vonkajšej nestabilite.

K podujatiu sa pripojili zamestnanci z Odboru regionálneho rozvoja a Informačno-poradenského centra pre územie Trenčianskeho kraja, aby v krátkosti informovali aj o aktuálnych možnostiach financovania projektov.

Stabilitu regiónu môžu zabezpečiť najmä aktívni predstavitelia samosprávy a malého a stredného podnikania. Náš rozvoj závisí od nás. Len tak sa zníži závislosť regiónu na rozhodnutí vlády o ukončení podpory ťažby hnedého uhlia.

Naposledy zmenené piatok, 02 november 2018 12:49

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2