PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Vládny dokument o transformácii hornej Nitry ostáva v rozpore s občianskymi organizáciami

streda, 12 december 2018 15:06

Bratislava, 12.12.2018

Vláda dnes schválila dokument k transformácii hornej Nitry, ktorý neukončí ťažbu po roku 2023 v súlade so záväzkami Slovenska pri ochrane ovzdušia a klímy. Exkluzívna podpora pre súkromné bane tak pokračuje nielen pri dotovaní uhoľnej elektriny na ďalších 5 rokov, ale aj pri získavaní financií na premenu regiónu od závislosti na uhlí.

 

V piatok 23.11.2018 zverejnil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu návrh dokumentu „Problematika transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom tzv. všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny“[1]. Priatelia Zeme-CEPA spolu s inými občianskymi organizáciami však v hromadnej pripomienke kritizovali transformáciu regiónu postavenú na nedostatočnom útlme uhlia a uprednostňovaní záujmov súkromnej firmy Hornonitrianske bane Prievidza (HBP).

Vláda dokument dnes schválila bez záväzného termínu ukončenia ťažby a spaľovania uhlia do roku 2023 a neotvárania nových ťažobných polí.[2] Dokument preto nedostatočne zapracúva zistenia výskumného centra európskej komisie JRC, ktoré vypočítalo výhody ukončenia spaľovania uhlia v Novákoch v roku 2023 na minimálne 160 miliónov Eur za rok.[3]

Súkromná firma HBP počíta s ťažbou uhlia do roku 2033 a súčasne žiada peniaze na transformáciu regiónu smerom od závislosti na uhlí - klimaticky najhoršom palive. Ťažba a spaľovanie uhlia na Slovensku po roku 2023 je v rozpore s ochranou klímy  - Parížskou zmluvou, ochranou ovzdušia a vody.  Vláda by preto mala v Akčnom plane transformácie hornej Nitry jasne stanoviť ukončenie ťažby a spaľovania uhlia do roku 2023 ako dôležitý verejný záujem. hovorí Lýdia Kňazovičová z Priateľov Zeme-CEPA.

Od minulého roka pracovné skupiny na miestnej, národnej a európskej úrovni intenzívne spolupracujú na živote po uhlí v tomto pilotnom regióne platformy Európskej komisie.[4]

Vláda by však mala podporovať aj samosprávy a iné spoločnosti z regiónu, nielen získavať peniaze pre súkromného znečisťovateľa[5]. Spaľovanie tohto uhlia totiž vo všeobecnosti spôsobuje 51 predčasných úmrtí a 472 závažných ochorení ako chronická bronchitída či astma u detí.[6] Vláda nemôže organizovať sedenia pre nastavenia fondov EÚ len súkromným baniam a ich partnerom a s ostatnými žiadateľ(ka)mi z regiónu komunikovať len minimálne.” uzatvára Juraj Melichár zo siete občianskych organizácií CEE Bankwatch Network.

 

[1] https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/872

[2] http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28001

[3] https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf

[4] https://ec.europa.eu/energy/en/coal-regions-transition-platform-working-groups

[5] https://www.aktuality.sk/clanok/600815/hornonitrianskym-baniam-prievidza-hrozi-za-znecistenie-takovho-potoka-pokuta-do-vysky-165-tisic-eur/

[6] Markandya, Anil, and Paul Wilkinson. "Electricity Generation and Health." The Lancet, 13 Sept. 2007. p.981 <http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61253-7/abstract>.

Naposledy zmenené streda, 12 december 2018 15:08

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2