PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

V Prievidzi sa diskutovalo o možnostiach podpory v oblasti výskumu a inovácií

piatok, 05 apríl 2019 05:41

V Prievidzi  sa diskutovalo o možnostiach podpory v oblasti výskumu a inovácií

Prievidza, 4.4.2019

Občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci so Združením miest a obcí Hornej Nitry dnes v Prievidzi zorganizovali informačný seminár o aktuálnych grantových výzvach a možnostiach ďalšej podpory. Na podujatí predstavilo Ministerstvo hospodárstva a Trenčiansky samosprávny kraj Operačný program Výskum a inovácie.

Otázka finančných stimulov do regiónu Hornej Nitry je dnes široko diskutovaná téma v súvislosti s premenou baníckeho regiónu smerom od uhlia. Dôležitou súčasťou tvorby Akčného plánu transformácie Hornej Nitry je zber indikatívnych projektových zámerov, ktoré sú jedným z ukazovateľov vízií zainteresovaných strán o budúcnosti regiónu (1).

 

 „Podporiť podnikateľské prostredie v regióne je nevyhnutným predpokladom úspešnej transformácie. Ukončenie ťažby a spaľovania uhlia zároveň dáva šancu postupnému zlepšeniu životného prostredia, “ dodáva Lenka Ilčíková z Priateľov Zeme-CEPA, ktorá sa venuje téme spravodlivej transformácie.

Inovácie, výskum a vývoj má v súlade s prioritami a piliermi akčného plánu (2) v tomto procese dôležité miesto. Potvrdil to aj Edmund Škorvaga, riaditeľ odboru riadenia programov a metodiky MH SR:  „Ešte nikdy sme nemali podobné podujatie, takto zamerané na všetky nástroje podpory podnikateľov v jednom konkrétnom mikroregióne “

Podujatie je zároveň aj pozvánkou do ďalších diskusií a zapájania sa do premeny uhoľného regiónu s cieľom rozpodnikať región.

,,Projekty podporené z verejných zdrojov určených pre spravodlivú premenu regiónu smerom od uhlia by mali viesť k hospodárstvu s celkovým nulovým obsahom uhlíka, čo je podmienené ukončovaním ťažby a akýmkoľvek vylúčením rozširovania ťažby“ dodáva Lýdia Kňazovičová, Priatelia Zeme-CEPA.

Prezentácie z workshopu dostupné nižšie

Aktuálne možnosti podpory podnikania

Informačno poradenské centrum TSK

Schéma regionálnej investičnej pomoci

 

(1) http://zivotpouhli.sk/novinky/item/304-vyzva-pre-zber-projektovych-zamerov-k-akcnemu-planu-transformacie-regionu-horna-nitra

(2) http://zivotpouhli.sk/images/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n%20-%20%C5%A1trukt%C3%BAra.pdf

Naposledy zmenené štvrtok, 18 apríl 2019 13:15

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2