PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Novinky

Staňte sa súčasťou živej mapy regiónu!   Srdečne pozývame na prezentáciu projektu "Brownfieldy a sady: Objavujme spolu na čom hornej Nitre záleží" a vyhodnotenie súťaže pre mladých tvorcov Rediscover What Matters, 28. MARCA 2024 o 16:00 v Hornonitrianskej knižnici Prievidza (Záhradnícka 21).    Súčasťou podujatia bude tiež  - vystúpenie umelkyne Lenky Adamcovej, inšpirované zvukmi brownfieldov a sadov - živá mapa - diskusia nad mapou regiónu o hodnotách, ktoré ho tvarujú - občerstvenie z lokálnych zdrojov   Tešíme sa na stretnutie.   Viac o projekte nájdete v tejto sekcii našej stránky.
streda, 20 marec 2024 14:05
Mesto Partizánske podpísalo s Priateľmi Zeme-CEPA Vyhlásenie o spolupráci na prípravnej fáze projektu transformácie miestneho teplárenského systému smerom k nízkoteplotnému systému. Pripraviť tento transformačný proces  bude úlohou prípravného tímu, ktorý mesto Partizánske pre tento účel vytvorilo. Ukazuje sa strategická výhoda toho, že si Partizánske udržalo kontrolu nad svojím mestským teplárenským systémom. Má voľné ruky pri rozhodovaní o tom, akým smerom a spôsobom sa systém bude rozvíjať, aj keď ide o proces presahujúci aktuálny volebný cyklus. Spolupráca tak môže podstatným spôsobom zvýšiť eneregetickú efektívnosť mesta a tým aj jeho ekonomickú stabilitu v budúcnosti. Prinášame prehľad jednotlivých štúdií, ktoré vznikli rámci našej doterajšej…
štvrtok, 08 február 2024 15:24
Z výsledkov štúdie vyplýva, že modernizáciou systému CZT s využitím dotácie na rekonštrukciu rozvodov tepla a vybudovanie kompaktných odovzdávacích staníc a rozšírením tepelnej siete o objekty nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti tepelnej siete je možné dosiahnuť zníženie ceny tepla a to aj napriek nevyhnutným investíciám do modernizácie. Pri rozšírení tepelnej siete o budovy nachádzajúce sa na Suchej ulici,1 ale aj o budovy na ulici Námestie SNP č. 54, č.52 a č. 50 a využívaním lokálnej elektriny z FTVE sa očakáva najpriaznivejší vplyv na cenu tepla so znížením o 9,83 Eur bez DPH/ MWh oproti súčasnej cene tepla.
piatok, 29 december 2023 06:39
Dokument poskytuje čitateľovi návrh obnovy verejných budov tak, aby bola ich postupná obnova čo najefektívnejšia.
pondelok, 18 december 2023 09:41
Cieľom tejto publikácie je zosumarizovať vybrané príklady dobrej praxe realizovaných nízkoteplotných teplárenských riešení s využitím obnoviteľných zdrojov energie a identifikovať ich silné a slabé stránky.
pondelok, 18 december 2023 09:25
Projekt fotovoltiky na streche športovej haly v Partizánskom môže byť striedmejší. Pre mesto Partizánske sme pripravili praktickú štúdiu, v ktorej sme posúdili zámer inštalovať fotovoltickú elektráreň na miestnu športovú halu. Výsledkom sú odporúčania pre striedmejší a vhodnejší projekt v porovnaní s pôvodným návrhom vyplývajúcim z poskytnutého energetického auditu.
utorok, 12 december 2023 14:07
Obyvatelia hornej Nitry sa po 70 rokoch lúčia s uhoľnou elektrárňou a smerujú k zelenšej budúcnosti. Región horná Nitra odstaví v decembri uhoľné bane a elektráreň Nováky. Toto zásadné opatrenie je jedným z úspechov energetickej transformácie regiónu, ktorá vďaka finančnej podpore Európskej Únie (viac ako 226 miliónov EUR) prináša obyvateľom čistejšie ovzdušie a nové príležitosti na podnikanie. Slovensko by tak malo znížiť náklady na elektrickú energiu o viac ako 388 miliónov EUR a ušetriť 3-5 % emisií skleníkových plynov.
pondelok, 11 december 2023 09:54
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave pripravil štúdiu, ktorej zámerom je posúdiť vhodnosť lokality Partizánske na dlhodobú produkciu zdrojov geotermálnej energie v systémoch nízkoteplotného centralizovaného systému zásobovania teplom.  Výskumná práca zahŕňa: - zhodnotenie hydrogeologických, hydraulických a tepelno-energetických potenciálov existujúcich vrtov- zhodnotenie a analýzu citlivosti inštalovaných výkonov geotermálnych vrtov v závislosti na výdatnosti a teploty na výstupe z výmenníkových schém- bilančné zhodnotenie vyrovnaného tepelného toku v oblasti Partizánskeho- zhodnotenie možných tepelných výkonov vo vzťahu ku udržateľnej rezervoárovej kapacite Bánovskej kotliny- zhodnotenie tepelno-energetických parametrov a geometrie rezervoárového prostredia v relevantnom okolí lokality- určenie krokov nevyhnutných k realizácii hydrodynamických skúšok na lokalite (workplan) Celá štúdia je k dispozícii na tomto…
utorok, 28 november 2023 20:42
Odborná konferencia v Prievidzi priniesla inšpirácie pre premenu a inovácie v regiónoch Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trnavskou univerzitou v Trnave zrealizovali 20. 11. 2023 v Dome kultúry v Prievidzi odbornú konferenciu pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V tomto článku nájdete príspevky odborníkov a odborníčok z univerzít, výskumných inšitúcií, zástupcov a zástupkýň podnikov a organizácií venované výskumu, vývoju a inováciám súvisiacim s adaptáciou na klimatické zmeny, s obnovou verejných budov pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov, či možnostiam využitia geotermálnej energie, priemyselnej infraštruktúry a brownfieldov.
streda, 22 november 2023 12:33
Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trnavskou univerzitou v Trnave Vás pozývajú na odbornú konferenciu pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: REGIÓNY V TRANSFORMÁCII 20. november 2023, 9:00 - 16:30Dom kultúry v Prievidzi (spoločenská sála) Príspevky odborníkov a odborníčok z univerzít, výskumných inšitúcií, zástupcov a zástupkýň podnikov a organizácií sa budú venovať výskumu, vývoju a inováciám súvisiacim s adaptáciou na klimatické zmeny, s obnovou verejných budov pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov, či možnostiam využitia geotermálnej energie, priemyselnej infraštruktúry a brownfieldov.
štvrtok, 02 november 2023 09:24
Strana 1 z 8

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2