PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Staňte sa súčasťou živej mapy regiónu!
 
Srdečne pozývame na prezentáciu projektu
"Brownfieldy a sady: Objavujme spolu na čom hornej Nitre záleží"
a vyhodnotenie súťaže pre mladých tvorcov Rediscover What Matters,

28. MARCA 2024 o 16:00 v Hornonitrianskej knižnici Prievidza (Záhradnícka 21). 
Zverejnené v Novinky

Spomíname na leto. Teplým dňom už odznelo. My však stále máme v pamäti lesy zelených listov vďaka skautom. Založiť oheň, postaviť stan a nájsť zástrčku na chladničku. V lese. To všetko vás naučia skauti a nemyslia to metaforicky. S Priateľmi Zeme-CEPA už totiž nemusia chladiť jedlo v potoku.

Zverejnené v Novinky

Občianska iniciatíva vyzýva vedenie mesta Handlová a ďalšie zodpovedné orgány, aby sa zasadzovali za podporu projektov skutočne šetrných k prostrediu, klíme s perspektívou pre rozvoj mesta a nepodporili projekt termálnej depolymerizácie spoločnosti Hutira.

Zverejnené v Novinky

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zbieral od roku 2018 projektové zámery pre transformáciu regiónu horná Nitra. Spoločnosť HUTIRA Slovakia, s.r.o. podala štyri projekty na podporu z verejných financií vrátane zámeru “Termochemické spracovanie pneumatík” v hodnote 12 miliónov eur. Úrad podpredsedu vlády SR poslal balík siedmich projektových zámerov v hodnotách nad 3 milióny eur na posúdenie do JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch).[i] Nezávislí environmentálni experti zhodnotili verejne dostupné informácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zámeru “Zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík termickou depolymerizáciou”, ktorý firma HUTIRA Slovakia, s.r.o. (ďalej len navrhovateľ) podala v rokoch 2015-2016. [ii]  Toto hodnotenie má za cieľ poskytnúť nezávislé a súborné informácie o technológiách spomínaných v tomto zámere a ich environmentálnych a iných dopadoch. Zameriava sa na toxické látky, dostupnosť vstupnej suroviny, udržateľné alternatívy, emisie skleníkových plynov a iné aspekty. Závery tohto posudku naznačujú, že projekty termálnej depolymerizácie by nemali byť súčasťou spravodlivej transformácie hornej Nitry.

Zverejnené v Novinky

Slovensko má jedinečnú možnosť prejsť z uhlia na energeticky hospodárne a efektívne systémy s obnoviteľnými zdrojmi energie. Správnym uchopením transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry je možné medzinárodne ukázať, že i na Slovensku sme schopní vytvárať moderné energetické projekty.. Návrhy projektov od oboch vzájomne súperiacich strán sa vo väčšinovej miere spoliehajú na energetické využitie zemného plynu a tuhej biomasy (štiepky) ako palivovej základne. Navrhovatelia poukazujú, že potenciál využitia oboch spomínaných palív je na Slovensku veľký, no tienistým stránkam týchto zdrojov sa v diskusii vyhýbajú. Táto štúdia ponúka kritický pohľad na využívanie týchto palív a v poslednej kapitole podáva všeobecné odporúčania, ako docieliť, aby ich používanie bolo udržateľné. 

Zverejnené v Novinky

Pozývame Vás na premietanie krátkeho dokumentu o udržateľnej energetike, prezentácie, simuláciu oficiálneho pripomienkovania a v neposlednom rade aj diskusiu o tom, čo bude v našom regióne po uhlí a ako rozhýbať región aj bez neho.

Miesto: Art point, M.R.Štefánika 1, 971 01 Prievidza

Zverejnené v Novinky

Bratislava, 12.12.2018

Vláda dnes schválila dokument k transformácii hornej Nitry, ktorý neukončí ťažbu po roku 2023 v súlade so záväzkami Slovenska pri ochrane ovzdušia a klímy. Exkluzívna podpora pre súkromné bane tak pokračuje nielen pri dotovaní uhoľnej elektriny na ďalších 5 rokov, ale aj pri získavaní financií na premenu regiónu od závislosti na uhlí.

Zverejnené v Novinky

Klimatickí vedci vyzývajú, aby sme konali teraz. Najlepším krokom pre Slovensko je prestať dotovať uhlie do roku 2021 čím ušetríme až 345 miliónov Eur počas najbližších piatich rokov.  Slovenské domácnosti totiž platia najväčšiu časť svojich príjmov za energie zo všetkých krajín EÚ. Zvýšenie ceny elektriny z uhlia od súkromnej firmy HBP, ktoré musia Slovenské elektrárne spaľovať, či chcú alebo nie, sa tak premietne do účtov za elektrinu aj u najchudobnejších ľudí. 

Vedci vyzývajú konajme teraz

Vedci z Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu nás upozorňujú, že máme len niekoľko rokov na to, aby sme zabránili katastrofickej zmene klímy.[1] Musíme preto konať teraz. V prvom rade v energetike potrebujeme znížiť spotrebu uhlia na nulu, pretože ide o klimaticky najhoršie palivo. Ďalej podľa vedcov potrebujeme zvýšiť investície do energetickej efektívnosti až štvornásobne a výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na 70-85% celosvetovo do roku 2050. V súčasnosti je na Slovensku najväčšou prekážkou takéhoto rozvoja viac ako 100 miliónová ročná podpora elektriny z uhlia súkromných Hornonitrianskych baní Prievidza (ďalej len HBP).

Ak Slovensko prestane dotovať uhlie do roku 2021 ušetrí 345 miliónov Eur

Útlmom dotovania uhlia do roku 2021 môže Slovensko ušetriť až 345 miliónov Eur počas najbližších piatich rokov. Stačí ak Vláda SR nariadi Slovenským elektrárňam každý rok znížiť množstvo dotovanej elektriny z uhlia z Novák o štvrtinu ako znázorňuje tabuľka nižšie.

Rok

Množstvo dodanej dotovanej elektriny z uhlia do siete (GWh)

Zníženie na

Ročná dotácia

Úspora

2018

1350

100%

   103 909 275  

0

2019

1013

75%

     86 784 311  

           17 124 964  

2020

675

50%

     57 856 208  

           46 053 068  

2021

338

25%

     28 928 104  

           74 981 171  

2022

0

 

0

         103 909 275  

2023

0

 

0

         103 909 275  

     

Spolu úspora:

         345 977 753  

Zdroj: Vlastný prepočet na základe údajov ÚRSO. Ceny doplatkov zohľadňujú zvýšenie od 1.9.2018.

Útlm ťažby a spaľovania uhlia v Novákoch navyše zníži emisie skleníkových plynov SR minimálne o 6 percent a významne tak prispeje k plneniu klimatických cieľov SR.[2]

Uhlie súkromnej firmy podkopáva ochranu klímy

Koncom leta sa zvýšili ceny emisií, čo by malo viesť k tomu, že uhlie a iné fosílne palivá budú drahšie a postupne nahrádzané inými palivami.  Na Slovensku ale regulačný úrad (tzv. ÚRSO) neznížil zisky súkromnej uhoľnej firme HBP, ale zvýšil cenu elektriny všetkým ľuďom,.[3] Ročná dotácia na uhlie tak po prvý raz presiahne sumu 100 miliónov EUR a môže v roku 2019 dosiahnuť až 115 miliónov EUR.Graf: Vývoj ročnej dotácie na elektrinu z uhlia

Zdroj: Údaje ÚRSO

Uhlie by malo byť poriadne zdanené za vplyv na klímu a znečistenie ovzdušia, nie dotované. Takýto prístup podkopáva klimatickú a energetickú politiku Európskej únie.

Uhlie z Novák prispieva k chudobe

Zvýšenie ceny elektriny z uhlia od súkromnej firmy HBP, ktoré musia Slovenské elektrárne spaľovať, či chcú alebo nie, sa tak premietne do účtov za elektrinu aj u najchudobnejších ľudí. Slovenské domácnosti platia najväčšiu časť svojich príjmov za energie zo všetkých krajín EÚ. Tabuľka nižšie ukazuje, že platíme až 14,5% svojich príjmov na energiu. U nízkopríjmových skupín je to viac ako pätina ich príjmu.

Podiel výdavkov domácností na energiu podľa príjmových skupín (2014)

 

Zdroj: Európska Komisia: Ceny a náklady na energiu v Európe, 2016

Uhlie súkromnej firmy HBP znižuje tiež konkurencieschopnosť všetkých ostatných podnikov.

Uhlie v EÚ zapríčiní až 19 500 predčasných úmrtí ročne

Európsky register znečisťujúcich látok upozorňuje celkovo na 53 škodlivín, ktorými uhoľné elektrárne kontaminujú vzduch, vodu a pôdu.[4] V roku 2015 zomrelo predčasne až 19 500 ľudí kvôli uhoľným elektrárňami v EÚ. Pozrite si na videu ako  elektráreň v Novákoch znečisťovala ovzdušie vo viacerých krajinách.

Zdroj: Europe Beyond Coal

Znečistenie ovzdušia predstavuje podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) jeden z najrizikovejších vplyvov na naše zdravie. Slovenská republika má už niekoľko rokov problémy splniť záväzky týkajúce sa kvality ovzdušia, najmä kvôli doprave, energetike a inému priemyslu. Kotle elektrárne Nováky sú dlhodobo na najhorších priečkach najmä pri vypúšťaní oxidov síry a oxidov dusíka. Spaľovanie uhlia spôsobuje predčasné úmrtia, ochorenia ako chronická bronchitída alebo astmu u detí.

V marci tohto roku tiež HBP tiež znečistili rybársky revír  „Ťakov  potok“, za čo tejto súkromnej firme hrozí pokuta až do výšky 165 000 EUR.[5]

Útlmom v roku 2021 zmiernime aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

Na Slovensku je ale aktuálnym problémom číslo jeden nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a my dotujeme nerentabilnú ťažbu najviac znečisťujúceho paliva najmä kvôli udržaniu 2000 pracovných miest (nie 4000 ani 11000) [6]. Aj zamestnávatelia na hornej Nitre majú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Útlm uhlia do roku 2021 bude najlepším riešením pre zdravie a prácu ľudí a budúcnosť hornej Nitry.  Ak súhlasíte, podporte petíciu miestnych za okamžitú tvorbu nových udržateľných pracovných miest v okrese Prievidza mimo banského odvetvia (tu).

 

[1]  http://www.ipcc.ch/report/sr15/

[2] https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/coal_regions_report_jrc_pilot-slovakia.pdf

[3]  https://energoklub.sk/sk/clanky/urso-zvysil-cenu-elektriny-pricinou-je-spalovanie-uhlia/

[4]  http://www.atlasuhli.cz/clanky/zdravi.html

[5]  https://www.aktuality.sk/clanok/600815/hornonitrianskym-baniam-prievidza-hrozi-za-znecistenie-takovho-potoka-pokuta-do-vysky-165-tisic-eur/

[6] http://www.hbu.sk/sk/rocna-sprava-a-sprava-o-bozp/Rocne-spravy.alej

Zverejnené v Novinky

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja neschválilo záväznosť zmien územného plánu kraja vo štvrtok 12. apríla. Stalo sa tak kvôli sporným prekládkam rieky Nitra a železnice v úseku Nováky – Koš pre potreby prípadnej ťažby uhlia po roku 2023. Som veľmi rád, že poslanci a poslankyne uprednostnili budúcnosť celého regiónu pred záujmom jednej súkromnej ťažobnej firmy. Dovolím si zhrnúť prečo by mala vláda SR jasným záväzkom útlmu do roku 2023 potvrdiť, že ochrana zdravia, vody, pôdy, klímy ako aj predchádzanie rizika neoprávnenej štátnej pomoci je zodpovednejšie a dôležitejšie ako ďalšia ťažba.

Zverejnené v Novinky

Horná Nitra bude jedným z troch pilotných regiónov novej Platformy pre uhoľné regióny, ktorú Európska komisia zriadila na spoluprácu a pomoc pri hľadaní konkrétnych riešení pre ich transformáciu. Minister životného prostredia László Sólymos ohlásil pri príležitosti summitu Jedna Planéta útlm ťažby spaľovania hnedého uhlia v Novákoch do roku 2023.[i]

Tieto dve skvelé správy dopĺňajú mozaiku dobrých správ, pretože množstvo súkromných a verejných investorov na tomto summite ohlásilo presun svojich peňazí od fosílnych palív k čistým zdrojom energie.

Trend je jasný, otázna je implementácia na Slovensku. V diskusii o budúcnosti Hornej Nitry je kľúčových päť skutočností.

Zverejnené v Novinky

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2