PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Čo by ste mali vedieť o útlme uhlia na hornej Nitre Doporučený

piatok, 15 december 2017 10:06

Horná Nitra bude jedným z troch pilotných regiónov novej Platformy pre uhoľné regióny, ktorú Európska komisia zriadila na spoluprácu a pomoc pri hľadaní konkrétnych riešení pre ich transformáciu. Minister životného prostredia László Sólymos ohlásil pri príležitosti summitu Jedna Planéta útlm ťažby spaľovania hnedého uhlia v Novákoch do roku 2023.[i]

Tieto dve skvelé správy dopĺňajú mozaiku dobrých správ, pretože množstvo súkromných a verejných investorov na tomto summite ohlásilo presun svojich peňazí od fosílnych palív k čistým zdrojom energie.

Trend je jasný, otázna je implementácia na Slovensku. V diskusii o budúcnosti Hornej Nitry je kľúčových päť skutočností.

1. Priame zahraničné investície hornej Nitre nestačia

Okres Prievidza patrí do regiónu hornej Nitry a je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. V okrese Prievidza žije 135 750 obyvateľov a miera evidovanej nezamestnanosť bola 6,06 % (október 2017) v porovnaní s 10,58% (október 2015). V Hornonitrianskych baniach Prievidza (HBP) pracuje v priemere 3 486 osôb[ii] a z toho približne 800 ľudí pracuje v iných činnostiach, napr. strojárska výroba, pestovanie paradajok, chov sumčekov a pod.[iii] Priemerný zárobok v HBP je 890 eur/mesiac. [iv] Podľa HBP je na ťažbu uhlia naviazaných až 11 tisíc pracovných miest. Toto číslo údajne získali vynásobením svojho počtu pracovníkov koeficientom 2,5 na základe štúdie od Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Podľa iných zdrojov však bane ohrozujú napríklad deväťstoročnú tradíciu kúpeľov Bojnice a tým aj 300 až 1000 pracovných miest. [v] [vi]

Podľa Ministerstva hospodárstva SR je alternatívou pre zamestnancov baní i príchod nových investorov a pracovných príležitostí na primerane ohodnotenú prácu.[vii] Ale model rozvoja prostredníctvom priamych zahraničných investícií je kontroverzný a Slovensko ako jedna z najotvorenejších[viii] ekonomík EÚ je veľmi zraniteľné výkyvmi trhov. Nedáva to tiež dostatok priestoru pre rozhodovanie miestnych obyvateľov o ich vlastnej budúcnosti.

2. Beží cezhraničné posudzovanie nového ťažobného poľa

HBP plánujú ťažiť 5-9 miliónov ton hnedého uhlia od roku 2023 až 2034 s tým, že otvorenie poľa, vrátane prekládky rieky Nitra, by stálo 27 až 30 miliónov eur. Na otvorenie 11. ťažobného poľa dostali HBP štátnu pomoc vo výške 17 miliónov eur v priebehu rokov 2007 až 2010.
Po kontroverznom prvom pokuse o posudzovanie vplyvov na životné prostredie, prebieha nové prejednávanie návrhu projektu „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I“.[ix]  Maďarské ministerstvo životného prostredia sa zapojilo do cezhraničného posudzovania vplyvov tejto aktivity a rumunské požiadalo o viac informácií. Na základe Rámcovej smernice EÚ o vode sa má Slovensko povinnosť zabrániť povoleniu akejkoľvek aktivity, ktorá by mohla zhoršiť stav rieky Nitra, najmä ak by bolo toto povolenie udelené pred rokom 2021.[x] [xi]

3. Elektráreň Nováky čelí novým emisným štandardom

Slovenské elektrárne (SE) dlhodobo zdôrazňujú, že prevádzka elektrárne Nováky je pre nich nerentabilná a fungujú len z dovôdu rozhodnutia vlády, ktorá ich zaviazala k výrobe a tiež poskytovaniu podporných služieb.[xii] Novácka elektráreň je podľa SE napriek vynaloženým investíciám v roku 2015 morálne zastaraná, čím sa zvyšuje jej poruchovosť. Spoločnosť predpokladá, že to bude spôsobovať čoraz dlhšie odstávky na opravy a údržbu, čo spôsobí pokles plánovanej dodávky elektriny. Po roku 2021 preto SE z dôvodu technického dožitia elektrárne nepočítajú s jej ďalšou prevádzkou.[xiii] [xiv]

Emisný limit pre prvý a druhý kotol (ENO B1,2) bol znížený zo 400 na 200 mg/m3 od roku 2016. Preto aj odstavili tretí kotol, ktorý mal v roku 2015 emisie na priemernej úrovni až 8 468 mg/m3. Kvôli výnimke v rámci tzv. „prevádzkového pokusu“ prevádzkovali aj po oficiálnom odstavení a na grafe 1 je jasne vidieť čo to spôsobilo.

Miera vypúšťania emisií SO2 v elektrárni Nováky


Zdroj: Sandbag, 2017 na základe dát z E-PRTR, LCP a SE[xv]
Poznámka: Dáta pre ENO B1,2 od 11/2016 do 02/2017 obsahujú tiež tzv. Náhradnú spaľovaciu jednotku v rámci tzv. “prevádzkového pokusu”.

HBP začali od 7. novembra 2016 pre poruchovosť elektrárne spaľovať uhlie v rámci „prevádzkového pokusu“ v odstavenom treťom bloku, ktorý nespĺňa emisné normy EÚ.[xvi] V januári 2017 SE požiadali HBP o bezodkladné zastavenie prevádzkového testovania v treťom bloku pre zhoršenú kvalitu ovzdušia.[xvii] HBP ho ukončili 28. februára 2017. Aj napriek tomu, že HBP takto spálili 200 000 ton hnedého uhlia, v roku 2016 sa SE (a HBP) nepodarilo vyprodukovať množstvo elektrickej energie zadané nariadením od MH SR.[xviii] Minister životného prostredia listom informoval primátora Partizánskeho, že dosiahnutá úroveň emisií oxidu siričitého počas „prevádzkového pokusu“ prekračovala úroveň emisného limitu desaťnásobne.[xix]

Pri porovnaní najhorších elektrární v EÚ z hľadiska emisií SOx v roku 2015 bola elektráreň Nováky celkovo druhá a suverénne prvá pri prepočte emisií SOx na inštalovaný výkon kvôli prevádzke tretieho a štvrtého kotla. Toto zariadenie (ENO B3) vraj môže slúžiť ako náhradná spaľovacia jednotka do budúcnosti.

Najtoxickejšie elektrárne v EÚ zoradené podľa emisií SOx v roku 2015

Krajina

Elektrárne

Palivo

MW

SOx

SOx na MW

Poľsko

Belchatow

lignit

5400

74 851

14

Slovensko

Nováky

lignit

266

46 755

176

Bulharsko

Maritsa East 2

lignit

1602

42 659

27

Španielsko

Andorra

lignit

1102

36 157

33

Poľsko

Kozienice

Čierne uhlie

2919

30 985

11

Zdroj: Sandbag, 2017 na základe dát z LCP and SE[xx]

Otázne je, čo bude s elektrárňou Nováky od roku 2021, kedy sa plánuje sprísnenie emisných limitov, do ohláseného útlmu v roku 2023.

HBP majú totiž projekty na nahradenie približne 96 MW tepelného výkonu spaľovňou komunálneho odpadu, ktorá by spaľovala až 60 000 ton komunálneho odpadu samostatne alebo spolu s uhlím.[xxi] Toto by podkopalo snahy Slovenska dosiahnuť ciele EÚ v oblasti recyklácie, pretože Slovensko recyklovalo len 14,9 percenta komunálneho odpadu v roku 2015[xxii]. Navyše ďalšia spaľovňa môže mať významné negatívne dopady na kvalitu ovzdušia.    

4. Diskusia nezahŕňa všetkých relevantných aktérov

Na základe skúseností z participatívnych rozpočtov možno povedať, že akýkoľvek problém je najlepšie riešiť zapojením čo najväčšieho počtu relevantných aktérov.

Bolo by preto skvelé ak by Platforma pre uhoľné regióny prepojila miestnu, regionálnu a národnú úroveň. Totižto Úrad vlády Slovenskej republiky zorganizoval v júli 2017 diskusiu len na národnej úrovni s predstaviteľ(ka)mi HBP, Európskej komisie, príslušných ministerstiev a samosprávneho kraja.

Primátorka Prievidze zorganizovala zasa okrúhly stôl o budúcnosti hornej Nitry v septembri 2017, ktorí regionálni a národní aktéri kvôli predvolebnému obdobiu vynechali.[xxiii] Viacerí aktéri na ňom žiadali o možnosť zapojiť sa do rozhodovania o osude svojho regiónu aj na národnej úrovni. Miestni zamestnávatelia zas prezentovali nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ako aj potrebu údajov o pracovníkoch a pracovníčkach, ktorí sa útlmom baníctva uvoľnia. V októbri sa tiež uskutočnila diskusia o spravodlivej transformácii za účasti expertnej mimovládky E3G, zástupcov Európskej komisie, samosprávy aj štátu.[xxiv]

Spravodlivá transformácia je rozvojový model založený na verejných politikách, ktoré sú navrhnuté na regionálnej úrovni, a majú za cieľ vytvoriť predpoklady pre spravodlivé mzdy a slušný život pre všetkých pracovníkov, pracovníčky a komunity ovplyvnené opatreniami zameranými na zníženie znečistenia.[xxv]

Česká republika prijala v rámci svojej iniciatívy Restart regionu strategický rámec hospodárskej reštrukturalizácie krajov[xxvi] a pracuje na  súvisiacich akčných plánoch. Príklady z Veľkej Británie, Francúzska, Španielska, Nemecka a iných krajín [xxvii] poukazujú na potrebu prijať férovú politiku spravodlivej transformácie, ktorá zabezpečí, že opustenie energetiky na báze fosílnych zdrojov nezanechá za sebou porazených, najmä komunity a pracujúcich v tomto sektore. [xxviii]

Dobrý participatívny proces by bolo možné použiť aj pri hľadaní riešení v iných regiónoch a sektoroch, napríklad pri problematickej ťažbe dreva v Poloninách.

5. Európska únia môže v transformácii pomôcť

Európske fondy sú kľúčové pre rekvalifikáciu a ekonomickú diverzifikáciu. Komisia uvádza, že región môže pre svoj rozvoj tiež využiť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii za určitých podmienok ako napríklad strata viac ako 500 pracovných miest v konkrétnej firme, sektore alebo regióne v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode zapríčinených globalizáciou.[xxix]
Komisia tiež s Európskou investičnou bankou spustila službu URBIS, z anglického Urban Investment Support (Investičná podpora pre mestá). Tá údajne poskytne mestám s chuťou inovovať na mieru šité technické a finančné poradenstvo v snahe zmobilizovať potrebné zdroje.

Pre spravodlivú trasnformáciu Hornej Nitry potrebujeme zapojiť miestnych, regionálnych a národných aktérov do odbornej diskusie. Získame tak cennú spoluprácu, ktorá pomôže preklenúť výzvy transformácie tohto regiónu. Vďaka Európskej únii a ochote viacerých aktérov sa tak Horná Nitra môže stať príkladom ako predchádzať sociálnym a environmentálnym problémom.

 

[i]   https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/143422#2048

[ii] "Finančné Správy." Hornonitrianske Bane Prievidza, A.s. Hornonitrianske Bane Prievidza, a.s., Web. 20 Mar. 2017. <http://www.hbp.sk/index.php/sk/spolocnost/financne-spravy>.

[iii] https://www.youtube.com/watch?v=kPjRpI8MxJk

[iv] "Finančné Správy." Hornonitrianske Bane Prievidza, A.s. Hornonitrianske Bane Prievidza, a.s., Web. 20 Mar. 2017. <http://www.hbp.sk/index.php/sk/spolocnost/financne-spravy>.

[v]  https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/253574

[vi] Boronkayová, Felícia. "Spôsobí Plánovaná ťažba Uhlia Katastrofu? Bojnická Liečivá Voda Vraj Môže Zmiznúť v Novej Bani!" Život.sk. N.p., 27 Feb. 2017. Web. 10 Mar. 2017. <http://zivot.cas.sk/clanok/35351/sposobi-planovana-tazba-uhlia-katastrofu-bojnicka-lieciva-voda-moze-zmiznut-v-novej-bani>.

[vii]  "Ministerstvo Hospodárstva Podporuje Príchod Investorov Na Hornú Nitru." <http://www.dobrenoviny.sk/c/101533/ministerstvo-hospodarstva-podporuje-prichod-investorov-na-hornu-nitru>.

[viii]   http://ec.europa.eu/eurostat/web/economic-globalisation-indicators/indicators/complete-set-of-indicators

[ix]  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/exploatacia-uhlia-v-12-tazobnom-poli-dp-novaky-i-

[x]   http://www.energia.sk/spravodajstvo/elektrina-a-elektromobilita/ekologovia-ziadaju-cezhranicne-posudenie-vplyvov-rozsirenia-tazby-hnedeho-uhlia/25108/?infoservis=1872

[xi] http://www.energia.sk/dolezite/zemny-plyn-a-ropa/statny-tajomnik-mzp-o-rozsireni-tazby-uhlia-sa-rozhodne-do-4-mesiacov/25121/?infoservis=1874

[xii]   http://www.energia.sk/dolezite/zemny-plyn-a-ropa/statny-tajomnik-mzp-o-rozsireni-tazby-uhlia-sa-rozhodne-do-4-mesiacov/25121/?infoservis=1874

[xiii]  "Rezort Hospodárstva Presadzuje Udržanie Výroby v Elektrárni Nováky." N.p., Sept. 2016. Web. 30 May 2017. <https://nasaprievidza.sme.sk/c/20286051/rezort-hospodarstva-presadzuje-udrzanie-vyroby-v-elektrarni-novaky.html#ixzz4iYROHjgt>.

[xiv]  "Ako Zatvoriť Dotované Bane? Máme EÚ Fondy, Hovorí Žiga." Trend, 6 July 2017. Web. <https://www.etrend.sk/ekonomika/ako-zatvorit-dotovane-bane-mame-eu-fondy-hovori-minister-ziga.html>.

[xv]  https://www.seas.sk/publikacie

[xvi] "Region 10 - Prevádzkový Pokus Na 3. Bloku Elektrárne Nováky Vo Všetkých Súvislostiach." YouTube. Televízia Prievidza, 20 Mar. 2017. Web. 23 Mar. 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=i2M4XnQyg6g&t=7s>.

[xvii] "Elektrárne Požiadali O Ukončenie Testovania Bloku v Novákoch." Web. <http://www.teraz.sk/ekonomika/se-poziadali-o-ukoncenie-testovania-n/240471-clanok.html>.

[xviii]   "Uhoľné Nováky Vlani Nesplnili Predpísaný Objem Dodávky Elektriny." Feb. 2017. <http://energia.sk/dolezite/elektrina-a-elektromobilita/uholne-novaky-vlani-nesplnili-predpisany-objem-dodavky-elektriny/22751/>.

[xix] http://www.energia.sk/spravodajstvo/elektrina-a-elektromobilita/oxidy-siry-pri-prevadzkovom-pokuse-na-eno3-mali-prekracovat-emisne-limity/24046/?infoservis=1784

[xx]  https://www.seas.sk/publikacie

[xxi]   http://www.energia.sk/dolezite/zemny-plyn-a-ropa/pojde-uhlie-z-hornej-nitry-do-vojan-ci-noveho-fluidneho-kotla-v-novakoch/23908/?infoservis=1774

[xxii]  http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/waste/main-tables

[xxiii] http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/horna-nitra-je-zivotaschopny-region/

[xxiv][xxiv]         https://euractiv.sk/clanky/energetika/transformacia-hornej-nitry-bane-nechystaju-rychle-ukoncenie-tazby-video/

[xxv]  https://bankwatch.org/news-media/blog/making-coal-phase-out-fair-workers-unions-companies-and-environmentalists-discuss-ju

[xxvi]  "Strategický Rámec Hospodářské Restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského Kraje." Ministerstvo Pro Mistni Rozvoj ČR, 9 Jan. 2017. Web. <https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategicky-ramec-hospodarske-restrukturalizace-usteckeho-moravskoslezskeho-a-karlovarskeho-kraje?typ=download>.

[xxvii] Beyond Coal: Sustainable Alternatives for the Future of Coalfield Regions. p.6, 2016. Greenpeace. Web. 26 Apr. 2017. <http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/cambio-climatico/BeyondCoal_Duplex.pdf>.

[xxviii]  Schwartzkopf, Julian, Sabrina Schulz, Igor Fayler, and Alexandra Goritz. "Nemecká Energetická Transformácia (Energiewende): Príležitosti a Výzvy." Energoportál. E3G, Web. 26 Apr. 2017. <http://www.energoportal.org/77-priklady-dobrej-praxe/400-nemecka-energeticka-transformacia-energiewende-prilezitosti-a-vyzvy>.

[xxix]  Ako Zatvoriť Dotované Bane? Máme EÚ Fondy, Hovorí Žiga." Trend, 6 July 2017. Web. <https://www.etrend.sk/ekonomika/ako-zatvorit-dotovane-bane-mame-eu-fondy-hovori-minister-ziga.html>.

Naposledy zmenené nedeľa, 28 október 2018 11:01

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2