PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Rozvoj hornej Nitry nemôže byť len v rukách vlády a súkromných baní

streda, 14 marec 2018 10:27

Rokovania o uhoľnom regióne za zatvorenými dverami sú v príkrom rozpore s princípom otvorenosti a participatívnej tvorby verejných politík.

Združenie miest a obcí hornej Nitry, splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy Anton Marcinčin a prof. Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity otvorili 2. marca stretnutie pracovných skupín pre Akčný plán rozvoja hornej Nitry.

Starostovia obcí, riaditelia škôl, predstavitelia zamestnávateľov, mimovládnych organizácií a občianskych združení, ako aj ďalší aktívni občania diskutovali o tom, aký je potenciál ich regiónu a ako tento potenciál využiť pri transformácii regiónu.

Ako uviedol Maroš Finka: „Bez takej diskusie nie je možné plánovať budúcnosť.

Rozporuplné signály

Premiér Robert Fico uvádza, že nevie o zatváraní baní. Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) sa snažia o otvorenie ďalšieho ťažobného poľa a s ťažbou počítajú minimálne do konca poskytovania štátnej podpory v roku 2030.

Naproti tomu podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v decembri predstavil platformu pre uhoľné regióny procese premeny. Ministerstvo životného prostredia plánuje v návrhu novej Environmentálnej stratégie postupný útlm ťažby a spaľovania uhlia v Novákoch.

Pracovné skupiny, ktoré sa stretli v Prievidzi, chápu tvorbu akčného plánu ako výnimočnú príležitosť pre posilňovanie konkurencieschopnosti miestnej ekonomiky. To preto, aby bola schopná vysporiadať sa s otrasmi, keď premena regiónu nastane.

Akčný plán musí byť otvorený

K téme transformácie hornej Nitry sa 5. februára konalo stretnutie predstaviteľov Európskej komisie, vlády SR, verejnej správy a súkromného sektora.

Zúčastnila sa na ňom jediná súkromná spoločnosť – HBP. Účasť nebola umožnená poslancom Národnej rady SR, mimovládnym organizáciám, ani iným záujemcom.

Toto stretnutie za zatvorenými dverami je teda v príkrom rozpore s princípom otvorenosti a participatívnej tvorby verejných politík.

Na stretnutí pracovných skupín bola neustále zdôrazňovaná nutnosť „otvorenosti” akčného plánu tak, aby nevznikali podozrenia a aby sa plány neochudobňovali, ako aj zrozumiteľná informačná kampaň, využívanie miestnych médií a budovanie vlastníctva projektov.

Kde je potenciál regiónu

Veľký počet účastníkov vidí budúcnosť regiónu vo využívaní potenciálu cestovného ruchu, pôdohospodárstve, energetike, a to s dôrazom na miestne dodávateľsko-odberateľské reťazce, inovácie, obecné (sociálne) podniky a verejnosúkromné partnerstvá.

V diskusiách účastníci pomenovajú problémy. Starosta obce Cigeľ zmieňuje stratu potokov, katastrofálny stav území zničených banskou činnosťou a požaduje dôkladnú revitalizáciu. Zástupca Nadácie výskumu rakoviny hovorí o výskyte onkologických ochorení v regióne a možnosti pre Kúpele Bojnice zameriavať sa nielen na wellness, ale aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti onkologickým pacientom.

Taktiež blízkosť nemocnice v Martine vytvára potenciál pre liečbu ochorení dýchacích ciest v regióne nielen pre bývalých baníkov.

Tvorba akčného plánu bude pokračovať ďalšími stretnutiami pracovných skupín v priebehu najbližších týždňov. Aktuálne informácie nájdete na stránke Akčného plánu.

 

Naposledy zmenené nedeľa, 28 október 2018 11:02

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2