PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook ZivotPoUhli

Štát v procese premeny baníckeho regiónu musí podporovať malých podnikateľov

štvrtok, 28 február 2019 18:34

Prievidza, 28.2.2019 

Začiatkom februára bol spustený zber projektových zámerov na identifikáciu priorít v procese tvorby Akčného plánu k transformácii regiónu hornej Nitry.  V súvislosti s tým bola vypracovaná štúdia Bariéry a kritériá projektov v procese transformácie hornej Nitry, ktorá poukazuje na nedostatočnú podporu malého podnikania a verejnoprospešných služieb.

Štúdia (1), ktorú vypracovala organizácia Priatelia Zeme-CEPA, slúži ako pozvánka do diskusií pre spoluprácu na spravodlivej transformácii hornej Nitry a načrtáva názory pracovných skupín na kritériá pre uprednostňovanie projektov transformácie.

 Lenka Ilčíková ako členka organizácie si myslí, že „Spravodlivá transformácia je aj o tom, že v procese prechodu smerom od uhlia nebudú uprednostňované projekty veľkých spoločností, ale bude umožnené menším podnikateľom a aktérom podieľať sa na premene regiónu s podobnou podporou ako získavajú veľké firmy."

Počas diskusií s miestnymi ľuďmi z pracovných skupín často zaznieva obava z jednostrannej podpory banskej spoločnosti. Na jednom z pracovných stretnutí sa bývalý baník z Handlovej vyjadril nasledovne: Dať veľké dotácie pár ľuďom je možno efektívnejšie čo do administratívy, ale pomôcť v menšom a viacerým, je určite pre región užitočnejšie.“

„Financovanie projektov v rámci Akčného plánu transformácie hornej Nitry by malo byť podmienené tým, kvôli čomu sa akčný plán tvorí  a to je ukončenie ťažby a spaľovania uhlia a postupná premena baníckeho regiónu na život po uhlí,“ hovorí Lýdia Kňazovičová z Priateľov Zeme-CEPA.

Environmentálne záťaže idú ruka v ruke so zdravotnými problémami. Na základe najnovších oficiálnych údajov o znečisťovaní uhoľných elektrární z roku 2016 (2) bolo potvrdené, že uhoľné spoločnosti nesú značnú zodpovednosť za dopady na zdravie.

V nadväznosti na tento fakt by v rámci prechodu regiónu od uhlia nemali byť podporované firmy zaoberajúce sa ťažbou uhlia bez jasného útlmového programu a konkrétnych záväzkov pre znižovanie vlastných emisií skleníkových plynov.

(1) zivotpouhli.sk/dokumenty

(2) https://beyond-coal.eu/last-gasp/

Naposledy zmenené pondelok, 04 marec 2019 11:50

Táto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie, European Climate Initiative – EUKI  a European Climate Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor donorov.

Datový zdroj 2